سفر به یزد

چند روزی به یزد سفر کرده بودم.

واقعا مهربانی و احترام مردم انجا من را خیلی جذب کرد. مردمش خیلی آرام و 

با وقار هستند. صادقانه بگویم زندگی در انجا برای روح و روان آدمی خیلی بهتر

 از زندگی در تهران می باشد ولی حیف که نمی توان کار اصلی ام را که در اینجاست

 رها کنم و بروم...