باید رای داد!


امسال باید هم برای انتخابات مجلس و هم برای انتخابات خبرگان در انتخابات شرکت کرد. 

باید شرکت کنیم تا نادان ها و تندروها وارد مجلس نشوند.

من به لیست کامل اصلاح طلبان رای می دهم...