گذشت روزها !

روزها وافعا خیلی سریع می گذرند. آدمی اصلا

باورش نمی شود. وقتی با خودم فکر می کنم از

اینکه مثلا این همه وقت از فلان اتفاق گذشت ...

اصلا باورم نمی شود.


دنگ..،دنگ..

ساعت گیج زمان در شب عمر

می زند پی در پی زنگ.

زهر این فکر که این دم گذر است

می شود نقش به دیوار رگ هستی من...

لحظه ها می گذرد

آنچه بگذشت ، نمی آید باز

قصه ای هست که هرگز دیگر

نتواند شد آغاز...

سهراب سپهری