پس ال نینو چه شد؟!!!


امسال دائما صحبت از پدیده ال نینو می شد که اینکه امسال

 بارش های بسیار خوبی را شاهد خواهیم بود! من که چیزی

 از ال نینو ندید. شما دیدید؟