ظرفیت دکترای آینده پژوهی دانشگاههای سراسری سال 94


ظرفیت دکترای آینده پژوهی دانشگاههای سراسری سال 94 عبارت است از:

دانشگاه امام خمینی قزوین- روزانه 3 نفر - شبانه 3 نفر

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور- روزانه 2 نفر- پژوهش محور