عضویت در کمیته علمی کنفرانس مدیریت و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی


اینجانپ به عنوان کمیته علمی اولین کنفرانس مدیریت و کارآفرینی در 

شرایط اقتصاد مقاومتی منصوب گردیده ام.

محورهایی که اینجانب در آن فعالیت خواهم داشت عبارتند از:

نوآوری، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

و همچنین: مدیریت بازرگانی و بازاریابی


وب سایت کنفرانس: http://meconf94.com